Đàn ghita thùng

 Takamine Đàn Guitar Acoustic GC3-NAT Takamine Đàn Guitar Acoustic GC3-NAT
6,420,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GC5CE-NAT Takamine Đàn Guitar Acoustic GC5CE-NAT
9,290,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic D1D NS Takamine Đàn Guitar Acoustic D1D NS
4,400,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GC1 Takamine Đàn Guitar Acoustic GC1
4,770,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GC1CE Takamine Đàn Guitar Acoustic GC1CE
7,210,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GC3CE-NAT Takamine Đàn Guitar Acoustic GC3CE-NAT
9,680,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GD10-NS Takamine Đàn Guitar Acoustic GD10-NS
5,650,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GD10CE-NS Takamine Đàn Guitar Acoustic GD10CE-NS
8,490,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GD51CE-NAT Takamine Đàn Guitar Acoustic GD51CE-NAT
10,990,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GD71CE-NAT Takamine Đàn Guitar Acoustic GD71CE-NAT
12,550,000₫
 Takamine Đàn Guitar Acoustic GD93CE-NAT Takamine Đàn Guitar Acoustic GD93CE-NAT
14,430,000₫